ഞാൻ ഇന്നലെ ബാബിൽ ഗ്രീൻസ് കൺവെൻഷൻ സെന്‍ററില്‍ പോയിരുന്നു. എന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരു വിവാഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കൺവെൻഷൻ സെന്‍റര്‍ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.തളിപ്പറമ്പിന് ഒരലങ്കാരമാണ്. അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

Jose Chempri

General Secretary - Kerala Congress -B

Babil Greens Convention Centre
5
2020-01-30T19:57:10+05:30

Jose Chempri

General Secretary - Kerala Congress -B

ഞാൻ ഇന്നലെ ബാബിൽ ഗ്രീൻസ് കൺവെൻഷൻ സെന്‍ററില്‍ പോയിരുന്നു. എന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരു വിവാഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കൺവെൻഷൻ സെന്‍റര്‍ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.തളിപ്പറമ്പിന് ഒരലങ്കാരമാണ്. അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
× Chat with Us?